Начало

 

Последна актуализация: 17.03.2015 г.

Общи условия

Изобретател Груп ЕООД (izobretatel-bg.com, izobretatelgroup.com, design.izobretatel-bg.com и всички други сайтове собственост на компанията / фирмата) предлага интернет услуги, свързани , освен с всичко друго и с изработка на сайтове, електронни магазини, софтуер, реклама, маркетинг и анализи, хостинг на сайтове в Световната мрежа, с готовност за предоставяне услуги на клиента по условията и тяхното спазване, изложени по-долу; в случай, че Клиентът желае да ангажира домакин и домакинът желае да бъде ангажиран от Клиента, да се предоставят такива Интернет услуги, отговарящи на условията и тяхното спазване , изложени по-долу. Следователно, предвид взаимните обещания, изложени тук, Домакинът и Клиентът ("страните") се договарят, както следва:

1. Услуги

1.1. Хостинг Услуги

Домакинът се съгласява да предостави на Клиента хостинг услугите на сайта на Световната част на Интернет ("Уеб Сайт"), както са изложени или описани в списък "А" „Хостинг услуги”. Домакинът предоставя хостинг услугите, така че този уеб-сайт да е достъпен за трети лица чрез Световната мрежа, както е посочено тук. Освен ако не е изрично посочено, Клиентът се съгласява, че Домакинът е отговорен само за предоставянето на хостинг услуги, и Домакинът не носи отговорност за предоставяне на услуги или извършване на всякакви задачи, които не са изрично посочени в списък "А". По време на изпълнението на настоящото споразумение, в случай , че клиентът желае да получава от домакина и домакинът желае да предостави на Клиента услуги, различни от хостинг услугите, като например, услуги, свързани с автоматични мейлинг лист сървъри, контролен панел, протокол за трансфер на файлове (FTP), или електронна поща, (общо "допълнителни услуги"), такива допълнителни услуги и споразуменията за предоставянето им ще бъдат изложени в отделно допълнение към настоящото споразумение, което съответно е изпълнено от Страните ("Допълнителни услуги"), допълнителните услуги ще бъдат включени и ще станат част от настоящото споразумение. (Хостинг услугите и допълнителните услуги ще бъдат отбелязвани по-общо като "Услуги").

1.2. Потребителски данни

Клиентът се задължава да предостави на домакина всички материали, включени в уеб- сайта, включително, но и не само, изображения, снимки, илюстрации, графики, аудио клипове, видео клипове или текст ("Потребителски данни "), които са в правилен формат (както е посочено от домакина при консултиране с клиента), включително, но не само в хипертекст ( HTML формат), които са изцяло отговорност на клиента. Потребителските данни трябва да бъдат правилно адаптирани и преведени от Клиента за публикуване на хост сървъра ("сървър"), така че уеб- сайта да бъде достъпен чрез Интернет.

1.3 Достъпност на уеб- сайта

Освен ако не е указано друго в списък А, уеб- сайтът бива достъпен за трети лица чрез Световната мрежа двадесет и четири (24) часа на ден, седем (7) дни в седмицата, освен при редовна поддръжка и необходимите ремонти, и с изключение на каквато и да е загуба или прекъсване на хостинг услугите, поради причини извън контрола на домакина или такива, които не са разумно предвидими, включително, но и не само, прекъсване или повреда на телекомуникационни или цифрови връзки, Интернет спадове или повреди. В случай на каквато и да е загуба или прекъсване на хостинг услуги, единственото средство за защита на клиента и единствена и изключителна отговорност на домакина, при загуба или прекъсване на хостинг услуги се определя, както следва: за загуба или прекъсване на хостинг услуги, което се дължи на (i) причини, различни от плановото техническо обслужване и изисква ремонт или (II) причини извън контрола на домакина или (iii) причини, които не са разумно предвидими от домакина, включително, но не само, прекъсване или повреда на телекомуникационни или цифрови връзки и Интернет спадове или повреди, чиято загуба или прекъсване на хостинг услугите превишава непрекъснатия период от двадесет и четири (24) часа, клиентът получава кредит срещу бъдещи хостинг услуги, равни на пропорционална част от вноските за хостинг услуги за периода на престой.

1.4 Домейн име

Като част от първоначалните хостинг услуги, клиентът предоставя на домакина регистрирано домейн име или избира опцията за регистрация на такова през наш сайт или друг предоставящ тази услуга.

1.5 Допълнително съхранение и трансфер

В случай, че уеб- сайтът изисква съхранение и трансфер на хост сървъра, което надвишава обема на съхранение, включен в хостинг услугите, Клиентът може, след два дни писмено предизвестие до домакина, да поиска от домакина (а) повишаване нивото на хостинг услугите, или (б) придобиване на допълнително, постепенно нарастващо съхранение, което да бъде включено в хостинг услугите, на времева и материална основа и в съответствие с таксите и графика на плащанията в списък Б към настоящето решение. Домакинът преразглежда всички такива молби и определя, при консултация с клиента, дали може да се съобразят с тези искания и ако е така, домакинът предлага процедура и бюджет в съответствие с въпросното искане.

1.6 Актуализации

Като част от хостинг услугите, домакинът предоставя на Клиента система и необходимия софтуер, за да се даде възможност на Клиента да препраща ревизии, актуализации, заличавания, подобрения или изменения ("Актуализации") за спиране на сървъра, определен от домакина (" сървър, използван като временно решение за тестване на нови или ревизирани уеб страници, преди да бъдат заредени"). Домакинът актуализира на хост сървъра обновленията, договорени от страните в писмена форма, при условие че (I) клиентът не е в неизпълнение на изплащане на задълженията, (II) Тези актуализации са в рамките на приложното поле на Хостинг услугите по този договор, както и (III) такива актуализации са във форма, която може да бъде пусната на хост сървъра и е достъпна през Интернет. Ако актуализации не са в обхвата на хостинг услугите по този договор, такива актуализации не се извършват, освен ако и докато страните не въведат в допълнението за услуги, което уточнява реда и условията на тези актуализации.

1.7 Имейл ползване

Изобретател Груп ЕООД има нулева толерантност към спам. Ако използвате нашите имейл сървъри за спам съобщения през Интернет, те ще се таксуват минимум по 150лв. и вашата сметка ще бъде прекратена. Спаменето на нашите имейл сървъри ще ни постави в черния списък от много анти-спам филтри по целия свят. Този вид щети не засяга само Изобретател Груп ЕООД като компания, но и всички наши клиенти. Това отнема много часове за настройване на нашия имейл сървър през различен персонален компютър и различни хост имена. Ако се начислява такса за използване на нашите сървъри за спам, Вие се съгласявате да платите пълния размер на таксуване, за покриване на часовете, необходими за определяне на нанесените щети. Клиентът се съгласява да заплати всички такси.

2. Лиценз и авторски права

2.1 Права на клиента

Между клиент и домакин, Потребителското съдържание остава единствена и изключителна собственост на клиента, включително, без ограничение, всички авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни, както и всички други права на собственост. С изключение на предвиденото в настоящия раздел 2.1, нищо в настоящото споразумение не се тълкува така, че да предостави на домакина право на собственост или лиценз, потребителското съдържание предоставено от клиента на домакина. Клиентът предоставя на домакина не изключителен, световен, безвъзмезден лиценз за първоначалния срок и срока на подновяване (като тези термини са дефинирани по-долу), за да редактира, променя, адаптира, превежда, показва, публикува, предава, участва в трансфера, възпроизвежда, създава производни механизми, разпространява, представя, предлага, излага, и използва потребителското съдържание, при необходимост за извършване на услуги към клиента по настоящото споразумение.

2.2 Права за собственост на домакина

Всички материали, включително, но не ограничени до всеки компютърен софтуер (in object code and source code form), данни или информация, разработени или предоставени от домакина или неговите доставчици съгласно настоящото споразумение, и всякакви методологии, оборудване, или процеси, използвани от домакина, за предоставяне услуги на клиента, включително, без ограничение, всички авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни, както и всякакви други права на собственост, принадлежащи към него (общо "Хост материали") остават единствена и изключителна собственост на домакина или неговите доставчици. До степен, такава, че собствеността на хост материалите не се прехвърля автоматично на домакина по силата на настоящото споразумение или по друг начин, Клиентът прехвърля и възлага на домакина всички права, претенции и интереси, които Клиентът може да има в и към хост материалите. Клиентът признава и се съгласява, че домакинът се занимава с проектиране и хостинг на уеб- сайтове, както и, че домакинът има право да предоставя услуги на трети лица, които са на същите или подобни хостинг услуги, както и да използват всякакви хост материали в предоставянето на такива услуги.

2.3 Конфиденциалност

Всяка страна се съгласява, че по време на изпълнение на настоящото споразумение, информация, която е поверителна или защитена може да бъде разкривана на другата страна, включително, ограничена до софтуер, технически процеси и формули, изходни кодове, продуктов дизайн, разходи и друга непубликувана финансова информация, продуктови и бизнес планове, приходи от реклама, степен на използване, рекламни отношения, проекции и маркетингови данни ("Поверителна информация"). Поверителната информация не включва информация, която приемащата страна може да докаже (а), тъй като от времето на нейното разкриване, или по-късно тя става част от обществения домейн чрез източник, различен от приемащата страна, (б) бива известна на получаващата страна, считано от момента на нейното разкриване, (в) разработена е самостоятелно от получаващата страна, или (г) впоследствие е научена от трета страна, не по силата на задължението за конфиденциалност към предоставящата страна. С изключение на предвиденото в настоящото споразумение, никоя от страните няма право да извършва каквото и да било оповестяване на поверителната информация до никой друг освен до служителите, които са обвързани с настоящото споразумение. Всяка страна уведомява своите служители за техните задължения за конфиденциалност по отношение на Поверителната информация и изисква от от тях да се съобразят с тези задължения. Задълженията за поверителност на всяка страна и нейните служители.

3. Потребителски данни

3.1 Потребителски данни

Клиентът носи отговорност единствено за (а) придобиване на всяко разрешително (и), необходимо за хипертекстови връзки към сайтове на трети лица, (б) точността на материали на уеб- сайта, включително, без ограничение, Потребителски данни, описателни твърдения, основания, гаранции, естеството на дейността, както и адреса, където се провежда бизнеса и (в) гарантира, че потребителските данни не нарушават или биха нарушили правото на която и да е трета страна. Независимо от гореспоменатото, домакинът запазва правото, по своя преценка, да изключва или премахва от уеб- сайта всякакви хипертекст линкове към сайтове на трети лица, всякакви потребителски данни на уеб- сайта или друго съдържание, което не е предоставено от домакина, и чиято единствена разумна преценка, може да престъпи или да наруши даден закон или права на трети лица или по друг начин да изложи или потенциално излага домакина на гражданска или наказателна отговорност или обществено осмиване, при условие, че това право не трябва да поставя задължение на домакина за наблюдение или упражняване на редакторски контрол над уеб-сайта.

3.2 Ограничения на Потребителското съдържание / ползване

Изобретател Груп ЕООД забранява на всички клиенти да използват акаунтите си по следните начини:

  • Използване на акаунт пространството за съхранение / архивиране на файлове.
  • Хостване на уебсайт за споделяне на файлове.
  • Наличие на повече от 2-5 медия стрийминг файлове.
  • Всички материали, които са незаконни, порнографски, заплашителни, оскърбителни, злонамерени, клеветнически, нецензурни, богохулни, профанизирани, съдържащи вирус или друга враждебна компютърна програма.
  • Всеки материал, който представлява или насърчава извършването на престъпление или който нарушава патент, търговска марка, право върху дизайн, авторско право или другo интелектуалнo право на собственост или други подобни права на всяко лице, които могат да са в разрез съгласно законодателството на всяка юрисдикция.
  • Използване на дисковото пространство, за съхранение на големи количества файлове.

Всяко такова съдържание или материали, пуснати на уеб- сайта на клиента, които не отговарят на горните изисквания, се считат за съществено нарушение на настоящото споразумение. Ако клиентът не се съобрази с тези ограничения, Клиентът предоставя на домакина правото на прекратяване или спиране на услугите, предоставяни на клиента. Ако се случи подобно прекратяване или спиране, ние може да помолим клиента да намери друг домакин или надгради (ъпгрейд) неговите / нейните услуги към друг хостинг пакет или специализиран сървър. Изобретател Груп ЕООД не е длъжен да следи съдържанието предоставяно от клиентите и каквото и да било друго, за описаните по-горе нарушения. Ако се получи информация за нарушаване на определени права от страна на клиента, ние правим проверка и взимаме необходимите мерки по наша преценка.

3.3 ползване на ресурсите на сървъра / ползване

Всеки клиентски уеб- сайт, който използва голямо количество на ресурсите на сървъра (като например, но не ограничен до използването на процесора, заетата памет и / или мрежови ресурси) ще бъде дадена възможност за допълнително плащане (което зависи от необходимия ресурс) или намаляване на ресурса, използван до приемливо ниво. Изобретател Груп ЕООД ще бъде единственият арбитър на това, което е счита за високо ниво на използване на сървъра. На клиента може да бъде предложен достъп до специализиран личен сървър, до които Клиента ще има пълен достъп и използване на всички негови ресурси, чиято цена ще бъде пресметната спрямо текущата ползвана услуга.

3.4 Дисково пространство и трафик

Компанията предоставя на клиента голям обем дисково пространство и други ресурси, като имейл и / или файл трансфер протокол ("FTP") сметки. Услугите са предназначени само за нормална/редовна употреба. Всяка дейност, която води до прекомерно използване, което е в противоречие с нормалните схеми за използване, е строго забранено. Клиентът не може да използва трафика и / или дисковото пространство за други материали, различни от уеб- сайта на клиента, потребителско съдържание и / или електронни услуги на клиента . Например, Клиентът не може да използва трафикът и/или дисковото пространство за отдалечено съхранение на електронни файлове или като резервна услуга, електронна поща на трета страна или FTP сървъри. Клиентът не може да използва дисковото пространство и трафика за хостинг на файлове, свързани от други уеб-сайтове. Изобретател Груп ЕООД е единственият арбитър на това, което се счита като неправилна употреба на дисковото пространство и трафика и е носител на правото да начислява допълнителна клиентска такса, за да се компенсира използването. Ако клиентът откаже да плати допълнителните такси Изобретател Груп ЕООД има правото да прекрати сметката на клиента без предупреждение.

4. Гаранции

4.1 гаранции на домакина

Домакинът декларира и гарантира, че (а) има силата и властта да изпълнява задълженията си по настоящото споразумение, и (б) хостинг услугите по този договор ще биват извършвани по най-добрия начин.

4.2 Гаранции на потребителя

Клиентът декларира и гарантира, че (а) има силата и властта да изпълнява задълженията си по настоящото споразумение, (б) потребителските данни не може и не трябва да включват съдържание, материали, реклама или услуги, които са неточни или са в нарушение на приложимия закон, наредба или право или трета страна, включително, без ограничение, закони за износ, или всяко частно, договорно, морално, или правото на неприкосновеност на личния живот или правото на всяка друга трета страна, клиентът притежава потребителските данни и има правото да ги поставя на уеб- сайта, и (в) Клиентът е получил разрешение, (я) необходими за хипертекстови връзки от този уеб-сайт към други сайтове на трети лица. Ако Клиентът получава известие за иск по отношение на уеб- сайта, Клиентът е длъжен незабавно да представи на домакина писмено уведомление за такава претенция/иск.

4.3 Отказ от гаранция

ОСВЕН ЗА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, ИЗЛОЖЕНА В РАЗДЕЛ 5.1, ДОМАКИНЪТ НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, И ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ/ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

4.4 Загуба на данни / архиви

Клиентът се съгласява да не изисква отговорност от Изобретател Груп ЕООД за загуба на данни, която може да протече докато Клиентите ползват нашите услуги. Ние правим всичко възможно, за да гарантираме, че потребителските данни са защитени чрез изграждане на резервни сървъри, въпреки че загубата на данни не е наша отговорност. Клиентът се съгласява да пази резервни копия на неговия / нейния уебсайт и файлове по всяко време. Ако възникне загуба на данни, клиентът няма да изисква отговорност от HostLine.BG и ще носи пълна отговорност за това, че не разполага със собствени резервни копия на личния си компютър или архивиране от трета страна.

5. Обезщетение

5.1 Клиенти

Клиентът се съгласява да предпазва, защитава и поддържа невредим домакина, неговите управители, служители, работници и агенти, и да защитава от всякакви действия срещу същите, с внимание към всяко изискване, търсене, причина за действие, дълг или отговорност, включително разумни адвокатски такси, до степен, че такова действие се основава на твърдението, че: (i) ако е вярно, би представлявало нарушение на някоя от потребителските репрезентации, гаранции или споразумения по- долу; (II) произтича от небрежност или умишлено увреждане от страна на клиента; или (III) на потребителските данни, да бъде предоставено от Клиента по- долу или друг материал на уеб- сайта, нарушава правата на трети лица, включително и без ограничение, правото на публичност, правото на тайна, патенти, авторски права, търговски марки, търговски тайни, и / или лицензи.

5.2 Домакин

Домакинът се съгласява да предпазва, защитава и harmless Клиента, неговите управители, служители, работници и агенти, търсене, причина за действие, дълг или отговорност, включително разумни адвокатски хонорари, до степен, че такова действие произтича от груба небрежност или умишлено нарушение на домакина.

5.3 Бележки

Всяко обезщетение по- долу, обезщетената страна своевременно предоставя на обезщетяващата страна писмено предизвестие на всяка претенция, за която обезщетената страна е убедена, че попада в обхвата на предходните алинеи. Обезщетената страна, за своя собствена сметка може да помогне в защитата, ако ….. при условие, че обезщетяваната страна контролира тази защита и всички преговори, свързани с уреждането на всякаква подобна претенция, и при условие че всяко решение, предназначено да се обвърже с обезщетената страна не може да бъде окончателно без писменото съгласие на обезщетената страна, което не трябва да бъде неоснователно отказвано.

6 Изработка на уеб сайтове и софтуер

6.1 При заявяване на поръчка, клиента е длъжен да предостави всичката необходима информация – материали, включени в уеб- сайта, включително, но и не само, изображения, снимки, илюстрации, графики, аудио клипове, видео клипове или текст ("Потребителски данни"), които са в правилен формат (както е посочено от домакина при консултиране с клиента), включително, но не само в хипертекст (HTML формат), които са изцяло отговорност на клиента. След оценка на проекта Изобретател Груп ЕООД може и да откаже работа по него по собствена преценка и без да изказва причина. Изобретател Груп ЕООД не носи никаква отговорност, за предоставените му материали от страна на клиента, за създадения проект, уебсайт, софтуер или друга поръчка иза всички искания на клиента, които той. Изобретател Груп ЕООД не е длъжен да проверява коректността и надеждността на предоставената му информация.

6.2 Изработка на проектите се случва само и изцяло по пожеланията и инструкциите на клиента. Клиента предоставя имената на сайта и на необходимия му домейн (домейни), хостинг / сървъри параметри на сайта или софтуера, който той заявява. Изобретател Груп ЕООД закупува регистрира необходимите домейни и услуги на собствено име, съхранява всички пароли данни докато не получи пълното плащане което е уговорено за съответния проект. Въпреки, че той закупува всички необходими акаунти, прави необходимите регистрации, сътрудничи и посредничи при договорките с хостинг компании, провайдери и други, отговорността за тези акаунти е на клиента. След получаване на дължимите плащания, на клиента се предоставят всички данни, пароли и акаунти и той е длъжен да си ги прехвърли на негово име.

6.3 При не получаване на плащанията договорени с клиента за извършения труд, поради отказ на клиента или каквато и да било друга причина. Изобретател Груп ЕООД запазва собствеността и правата върху закупените акаунти, домейни, сайтове, софтуери и всичко друго което изработвал и което той прецени. Изобретател Груп ЕООД е в пълното си право да се разпорежда с тях за в бъдеще, както намери за добре, да ги пусна за продажба, да ги преотстъпва на трети лица и всичко каквото прецени.

6.3 Изобретател Груп ЕООД не носи отговорност относно за забавяне на проекти, неспазване на крайни дати всякакви други параметри, които не са ясно описани в предварително изготвен договор между клиента и него.

6.4 При желание на клиента да използва хостинг, домейни, допълнителни системи, които да бъдат закупени - регистрирани от друг доставчик, това може да бъде направено, но в този случай Изобретател Груп ЕООД не носи отговорност за качеството на тези услуги.

6.5 След приключване на работа по съответния проект и предаването му на клиента, Изобретател Груп ЕООД не носи никаква отговорност за по нататъшното му развитие, работа и каквото и да е било друго. Изобретател Груп ЕООД не е длъжен да изпълнява последваща поддръжка, допълнителни консултации и каквито и да било други дейности за съответния клиент освен, ако предварително не е договорено друго в писмена форма.

6.6 Всякакви допълнителни договорки и условия се правят според съответния случай и поръчка между клиента и Изобретател Груп ЕООД.

7 Рекламни услуги, маркетинг и консултанска дейност

7.1 Изобретател Груп ЕООД посредничи, съдейства и рекламира продукти на клиента изцяло по негова заявка или своя собствена преценка. Всички материали, послания, текстове за самата реклама се предоставят от клиента или той ги заявява и поръчва да бъдат изработени при нас. Изобретател Груп ЕООД не носи отговорност за предоставените му материали, за рекламните послания, продуктите и услугите които се рекламират и за всякакви допълнителни последици и последствия, които се получават от тази реклама.

7.2 Изобретател Груп ЕООД използва рекламни канали и рекламни мрежи на трети страни. Той публикува, заплаща, стартира рекламни кампании изцяло по заявка на клиента. Изобретател Груп ЕООД не поема никаква отговорност за качеството и резултата от тези действия.

7.3 Клиентът може да заяви маркетингово проучване, намиране на конкретна информация, анализи и всякакви други дейности от който се интересува. Изобретател Груп ЕООД използва наличната информация в интернет пространството, опции, инструменти и др. предоставени от трети страни, за да предостави необходимите информации, анализи и др. Изобретател Груп ЕООД не е отговорен за достоверността и резултата от предоставената информация, не е длъжен да прави повторни проверки и не гарантира какъвто и да било ефект, ползи, вреди и каквото и да било друго, което е следствие от предоставената от него информация.

8. Ограничение на отговорността

ДОМАКИНЪТ (Изобретател Груп ЕООД) НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ИЛИ ПРОМЯНА, КРАЖБА ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ НА САЙТА ИЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДАННИ, ПРОГРАМИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ЗЛОПОЛУКА, ИЗМАМНИ СРЕДСТВА ИЛИ УСТРОЙСТВА. ДОМАКИНА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДАДЕНАТА МУ ОТ КЛИЕНТА ИНФОРМАЦИА, ОТНОСНО НАРУШЕНИ АВТОРСКИ ПРАВА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ НА КЛИЕНТА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС И СЛЕД ТОВА. ДОМАКИНЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ЗА ЗАКОНОМЕРНИ, ОБРАЗЦОВИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ДОРИ АКО ДОМАКИНЪТ Е БИЛ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ, ОТГОВОРНОСТТА НА ДОМАКИНА КЪМ КЛИЕНТА ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА И ПРИ ВСЕКИ ИСК СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНАТА СУМА НА ДОМАКИНА ОТ КЛИЕНТА ПО СИЛАТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА…... ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ВСИЧКИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ КАТО ЦЯЛО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯ, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ, ИЗОПАЧАВАНЕ, И ДРУГИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

9. Прекратяване и подновяване

9.1 Срок

Настоящото споразумение следва да бъде ефективно, когато се приеме от страните и след това остане в сила толкова дълго, колкото Клиентът използва хост сървъра и услугите, освен ако не е предвидено по- скорошно прекратяване в настоящото споразумение и не наруши интересите на Изобретател Груп ЕООД.

9.2 Прекратяване

Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение, ако е образувано производство по несъстоятелност срещу другата страна, която е acquiesced и не е отхвърлена в срок от пет дни, или води до обявяване на несъстоятелност, или съществени нарушения на репрезентациите на другата страна, гаранции или задължения по този договор, и подобно нарушение не е отстранено до два дни от получаването на предизвестието, с изключение на това, че периодът за неспазване на задълженията по плащане е десет дни. Домакинът може да прекрати настоящото споразумение по всяко време и причина, чрез предоставяне на писмено известие за прекратяване до Клиента и възстановяване на пропорционална част от таксите, плащани на Клиента за хостинг услуги, които все още не са извършени до датата на прекратяване.

9.3 Прекратяване и плащане

При прекратяване или изтичане на настоящото споразумение, Клиентът заплаща всички неплатени и висящи такси, чрез наличната дата за прекратяване или изтичане на това споразумение. Изобретател Груп ЕООД има пълното право да използва Агенцията по събиране за събиране на неплатени потребителски фактури, и Клиентът се съгласява да плати цялата, обвързана с Изобретател Груп ЕООД такса с помощта на Агенцията за събиране.

10. Други

10.1 Цялостно споразумение

Това споразумение и приложените Разписания представляват цялото споразумение между клиент и домакин по отношение на предмета на споразумението без репрезентации, споразумения или договори, които не са напълно изразени в настоящото споразумение. Клиентът се съгласява, че DME хостинг притежава правото да променя, но не се ограничават до, ценови планове, хостинг ресурсни планове, както и Условия за ползване, когато счете за необходимо.

10.2 Сътрудничество

Страните признават и се съгласяват, че успешното извършване на услугите, изисква пълно и взаимно сътрудничество на всяка от страните.

10.3 Независими изпълнители

Домакинът и неговите служители, в изпълнение на настоящото споразумение, действат като независими изпълнители и не са служители или агенти на клиента.

10.4 Изменения

Никакво изменение, промяна, отказ, или освобождаване не е валидно, освен ако не е в писмена форма и не е подписано от страната, която срещу такова изменение, промяна, отказ, или освобождаване се иска да бъде изпълнено.

10.5 Установяване самоличността на клиента

Домакинът може да използва името на клиента и да го идентифицира като Хост клиент, в реклама, публичност, или други подобни материали, разпространявани или показвани на бъдещи клиенти.

10.6 Форсмажорни обстоятелства

Освен за плащане на такси от страна на клиента, ако изпълнението на която и да е част от настоящото споразумение от всяка от страните е възпрепятствано, забавено или по друг начин практически невъзможно по причина на всяко наводнение, пожар, съдебно или правителствено действие, трудови спорове, действие на природни сили или други причини извън контрола на едната или другата страна, тази страна се освобождава до такава степен, че да се предотврати, възпрепятства или забави по/ от тези причини.

10.7 Назначение

Клиентът не се назначава, без предварителното писмено съгласие на Домакина, неговите права, задължения по този договор до което и да е лице или организация, изцяло или частично, дали чрез задача, сливане, прехвърляне на активи, продажба на акции, на закона или по друг начин, и всеки опит да направи това, се счита за съществено нарушение на настоящото споразумение.

10.8 Отказ

Освобождаването на повреда на всяка от страните да упражняват каквито и да е права във всяко отношение, предвидено в този закон не се счита за отказ от всяко по-нататъшно право по-долу.

10.9 Разделност

Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се определи като недействителна по силата на приложимия закон или върховенството на закона, до такава степен, че да се счита за пропусната, балансът на споразумението остава действащ.

10.10 Одобрения и други подобни действия

Когато споразумение, одобрение, приемане, съгласие или друго подобно действие от която и да е от страните по него се изисква от която и да е разпоредба по настоящото споразумение, Такова действие не трябва да бъде неоснователно забавено или отказано.

11 Поверителност

Каква информация събираме?

11.1. Лична инфорамция

За да бъдем максимално полезни, при проблеми или въпроси, свързани с използваната от вас услуга, ние се нуждаем от информация, като: име и фамилия, адрес, e-mail и телефон. Изобретател Груп ЕООД се задължава да не предоставя каквато и да е информация на трети лица, с изключение на случаите свързани със съдебни постановления или след писмено нареждане на държавни органи.

11.2: Анонимната информация

Събираните анонимни данни, включват посетените в Изобретател Груп ЕООД страници, IP адрес и вид на браузъра. Информацията се събира посредством cookies или други системи за анализиране.

*При използване услугите на Изобретател Груп ЕООД Вие посочвате, че сте съгласен с Условията за ползване.

* Изобретател Груп ЕООД си запазва правото да променя общите условия по всяко време и без предупреждение. Моля следете тази информация редовно.

 

 


© 2002 - 2018 Izobretatel Group ®